ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ParisSG, Guingamp, Bastia ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួន នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះក្រុម ParisSG, Guingamp, Bastia ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតក្នុង ទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Nancy(20) Vs ParisSG(3)
Nancy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bastia ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lille ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Toulouse ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ludogorets ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bordeaux ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/03/13ParisSG 2 – 1 Nancy
28/10/12Nancy 0 – 1 ParisSG
01/04/12Nancy 2 – 1 ParisSG
21/11/11ParisSG 0 – 1 Nancy
11/05/11ParisSG 2 – 2 Nancy
23/12/10Nancy 2 – 0 ParisSG
ទស្សនៈWDW:Nancy 1 – 3 ParisSG
ទស្សនៈPD:Nancy 0 – 2 ParisSG
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ

Lorient(19) Vs Nantes(16)
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Guingamp ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចឈ្នះ Lyon ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Nice ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Nantes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Saint-Étienne ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Marseille ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bastia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/07/16Lorient 0 – 1 Nantes
14/02/16Nantes 2 – 1 Lorient
20/12/15Lorient 0 – 0 Nantes
23/07/15Nantes 4 – 1 Lorient
17/05/15Nantes 1 – 1 Lorient
21/12/14Lorient 1 – 2 Nantes
ទស្សនៈWDW:Lorient 0 – 1 Nantes
ទស្សនៈPD:Lorient 0 – 0 Nantes
ទស្សនៈAsianB: Nantes អាចឈ្នះ

Montpellier(17) Vs Caen(13)
Montpellier ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lyon ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Metz ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Dijon ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bordeaux ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Toulouse ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Orléans ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/01/16Montpellier 1 – 2 Caen
20/09/15Caen 2 – 1 Montpellier
19/04/15Montpellier 1 – 0 Caen
30/11/14Caen 1 – 1 Montpellier
12/03/12Montpellier 3 – 0 Caen
23/10/11Caen 1 – 3 Montpellier
ទស្សនៈWDW:Montpellier 1 – 0 Caen
ទស្សនៈPD:Montpellier 1 – 0 Caen
ទស្សនៈAsianB: Caen អាចឈ្នះ

Bastia(11) Vs Angers(12)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guingamp ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Nantes ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ GFCA Ajaccio ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Caen ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Monaco ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Marseille ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Bastia 1 – 0 Angers
04/10/15Angers 1 – 0 Bastia
25/02/12Angers 1 – 1 Bastia
24/09/11Bastia 3 – 1 Angers
31/07/10Angers 2 – 2 Bastia
10/04/10Bastia 3 – 1 Angers
ទស្សនៈWDW:Bastia 0 – 1 Angers
ទស្សនៈPD:Bastia 0 – 0 Angers
ទស្សនៈAsianB: Angers អាចឈ្នះ

Guingamp (10) Vs Lille(18)
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lorient ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bastia ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rennes ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Toulouse ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Saint-Étienne ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nancy ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Lille 0 – 0 Guingamp
14/01/16Guingamp 0 – 0 Lille
18/10/15Guingamp 1 – 1 Lille
08/03/15Guingamp 0 – 1 Lille
19/10/14Lille 1 – 2 Guingamp
30/03/14Lille 1 – 0 Guingamp
ទស្សនៈWDW:Guingamp 2 – 0 Lille
ទស្សនៈPD:Guingamp 1 – 0 Lille
ទស្សនៈAsianB: Guingamp អាចឈ្នះ ៕

dw


ចែករំលែក៖