ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ចែករំលែក៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
1 2

3


ចែករំលែក៖