ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រដូវកាលថ្មីនៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះ ManCity, Tottenham, , Liverpool, Chelsea សង្ឃឹមឈ្នះ ខណៈ Leicester ប៉ះ Arsenal

ចែករំលែក៖

bojan-krkic-stoke-southampton_3379561

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League សម្រាប់រដូវកាលថ្មីថ្ងៃនេះ ក្រុម ManCity, Tottenham, , Liverpool, Chelsea នៅតែមានប្រៀបជាងគូប្រកួតទោះបីប្រកួតក្នុងឬក្រៅទឹកដីក៏ដោយ។ ចំណែកក្រុមអតីតជើងឯក Leicester ប៉ះ ក្រុមខ្លាំង Arsenal ។

​Stoke Vs ManCity
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Orlando ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Hamburger ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Middlesbrough ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Arsenal ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sunderland ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bucureşti ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Man City 4 – 0 Stoke
05/12/15Stoke 2 – 0 ManCity
12/02/15Stoke 1 – 4 Man City
30/08/14ManCity 0 – 1 Stoke
22/02/14ManCity 1 – 0 Stoke
14/09/13Stoke 0 – 0 ManCity

Swansea Vs Hull
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolverhampton ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rennes ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Burnley ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rizespor ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Torino ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Leicester ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/09/15Hull City 1 – 0 Swansea
04/04/15Swansea 3 – 1 Hull
20/12/14Hull 0 – 1 Swansea
05/04/14Hull 1 – 0 Swansea
10/12/13Swansea 1 – 1 Hull
13/04/11Swansea 1 – 1 Hull

Tottenham Vs Crystal
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ InterMilan ៦-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Everton ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bromley ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Valencia ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ West Brom ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/16Tottenham 0 – 1 Crystal
23/01/16Crystal 1 – 3 Tottenham
20/09/15Tottenham 1 – 0 Crystal
11/01/15Crystal 2 – 1 Tottenham
06/12/14Tottenham 0 – 0 Crystal
11/01/14Tottenham 2 – 0 Crystal

Watford Vs Chelsea
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ QPR ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lorient ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Southampton ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Chelsea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ AC Milan ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bremen ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ West Ham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/02/16Watford 0 – 0 Chelsea
26/12/15Chelsea 2 – 2 Watford
04/01/15Chelsea 3 – 0 Watford
03/01/10Chelsea 5 – 0 Watford
15/02/09Watford 1 – 3 Chelsea
31/03/07Watford 0 – 1 Chelsea
West Brom Vs Everton
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Torquay ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Mallorca ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Crystal ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ ManUnited ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Espanyol ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Tottenham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Everton 0 – 1 West Brom
29/09/15West Brom 2 – 3 Everton
20/01/15Everton 0 – 0 West Brom
13/09/14West Brom 0 – 2 Everton
21/01/14West Brom 1 – 1 Everton
24/08/13Everton 0 – 0 West Brom

Burnley Vs Liverpool
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rangers ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sociedad ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Swansea ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barcelona ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Mainz ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Arsenal ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/15Liverpool 2 – 0 Burnley
26/12/14Burnley 0 – 1 Liverpool
25/04/10Burnley 0 – 4 Liverpool
12/09/09Liverpool 4 – 0 Burnley
18/01/05Burnley 1 – 0 Liverpool
27/03/76Liverpool 2 – 0 Burnley

Leicester Vs Arsenal
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barcelona ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ ManUnited ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hull ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Viking ៨-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ ManCity ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Liverpool ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Arsenal 2 – 1 Leicester
26/09/15Leicester 2 – 5 Arsenal
11/02/15Arsenal 2 – 1 Leicester
31/08/14Leicester 1 – 1 Arsenal
15/05/04Arsenal 2 – 1 Leicester
06/12/03Leicester 1 – 1 Arsenal ៕


ចែករំលែក៖