ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះ Bayern Munich, Dortmund, Moncheng មានសង្ឃឹមក្នុងផ្ទះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះក្រុម Bayern Münich, Dortmund, Moncheng ជាក្រុមដែល មានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួត សង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដីនៅចុងសប្តាហ៍នេះ ។

Bayern Münich(1) Vs Ingolstadt(16)
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bremen ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Schalke ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rostov ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
Ingolstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hamburger ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nürnberg ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hertha ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Ingolstadt 1-2 Bayern Münich
12/12/15Bayern Münich 2-0 Ingolstadt
27/10/11Bayern Münich 6-0 Ingolstadt
ទស្សនៈWDW:Bayern Münich 2-0 Ingolstadt
ទស្សនៈPD:Bayern Münich 3-0 Ingolstadt
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

Dortmund(8) Vs Darmstadt(12)
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mainz ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leipzig ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Legia ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Darmstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bremer ៧-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Köln ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Frankfurt ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/03/16Darmstadt 0-2 Dortmund
27/09/15Dortmund 2-2 Darmstadt
03/04/82Darmstadt1-3 Dortmund
17/10/81Dortmund 4-0 Darmstadt
04/04/79Dortmund 0-0 Darmstadt
07/10/78Darmstadt 3-2 Dortmund
ទស្សនៈWDW:Dortmund 3-0 Darmstadt
ទស្សនៈPD:Dortmund 3-1 Darmstadt
ទស្សនៈAsianB: Dortmund អាចឈ្នះ

Hamburger(15) Vs Leipzig(5)
Hamburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ingolstadt ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ NTSV Strand ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Leverkusen ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leipzig ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dresden ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hoffenheim ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dortmund ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Hamburger 0-1 Leipzig
ទស្សនៈPD:Hamburger 1 – 1 Leipzig
ទស្សនៈAsianB: Hamburger អាចឈ្នះ

Hoffenheim(13) Vs Wolfsburg(4)
Hoffenheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Germania ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Leipzig ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Mainz ៤-៤ ក្រៅផ្ទះ។
Wolfsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Frankfurt ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Augsburg ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Köln ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Hoffenheim 1-0 Wolfsburg
17/10/15Wolfsburg 4 – 2 Hoffenheim
07/02/15Wolfsburg 3 – 0 Hoffenheim
13/09/14Hoffenheim 1 – 1 Wolfsburg
02/03/14Hoffenheim 6 – 2 Wolfsburg
13/02/14Hoffenheim 2 – 3 Wolfsburg
ទស្សនៈWDW:Hoffenheim 1-3 Wolfsburg
ទស្សនៈPD:Hoffenheim 1-0 Wolfsburg
ទស្សនៈAsianB: Hoffenheim អាចឈ្នះ

Frankfurt(9) Vs Leverkusen(6)
Frankfurt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Magdeburg ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Schalke ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Darmstadt ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hauenstein ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Moncheng ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hamburger ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Leverkusen 3-0 Frankfurt
21/11/15Frankfurt 1-3 Leverkusen
23/05/15Frankfurt 2-1 Leverkusen
20/12/14Leverkusen 1-1 Frankfurt
03/05/14Frankfurt 0-2 Leverkusen
15/12/13Leverkusen 0-1 Frankfurt
ទស្សនៈWDW:Frankfurt 2-0 Leverkusen
ទស្សនៈPD:Frankfurt 0-3 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: Frankfurt អាចឈ្នះ

Moncheng(10) Vs Bremen(18)
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hannover ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Freiburg ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ManCity ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bremen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Emden ៨-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Augsburg ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Moncheng 5 – 1 Bremen
16/12/15Moncheng 3 – 4 Bremen
30/08/15Bremen 2 – 1 Moncheng
16/05/15Bremen 0 – 2 Moncheng
13/01/15Bremen 3 – 2 Moncheng
18/12/14Moncheng 4 – 1 Bremen
ទស្សនៈWDW:Moncheng3- 0 Bremen
ទស្សនៈPD:Moncheng 3 – 1 Bremen
ទស្សនៈAsianB: Bremen អាចឈ្នះ ៕

 

e4


ចែករំលែក៖