ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Twente, MVV, Almere, Den Bosch មានប្រៀបក្នុងទឹកដី នៅហុល្លង់ ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅហុល្លង់ថ្ងៃនេះ ក្រុម Twente, MVV, Almere, PSV II ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដីសង្ឃឹមរកបាន៣ ពិន្ទុ។

ហុល្លង់ Eredivisie
Twente(5) Vs Roda(18)
Twente ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heracles ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Zwolle ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Go Ahead ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Roda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ NEC ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Excelsior ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Den Haag ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Roda 0 – 1 Twente
27/09/15Twente 2 – 1 Roda
13/04/14Twente 3 – 0 Roda
30/11/13Roda 1 – 2 Twente
07/04/13Twente 2 – 0 Roda
21/10/12Roda 1 – 1 Twente
ទស្សនៈWDW:Twente 3 – 0 Roda
ទស្សនៈPD:Twente 4 – 0 Roda
ទស្សនៈAsianB: Twente អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eerste Divisie
MVV(2) Vs Volendam(8)
MVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cambuur ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dordrecht ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Utrecht II ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Volendam ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Breda ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Helmond ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Ajax II ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/09/16Volendam 3 – 3 MVV
07/05/16Volendam 1 – 2 MVV
03/05/16MVV 2 – 1 Volendam
06/03/16Volendam 0 – 1 MVV
18/10/15MVV 3 – 1 Volendam
11/04/15MVV 6 – 2 Volendam
ទស្សនៈWDW:MVV 2 – 0 Volendam
ទស្សនៈPD:MVV 1 – 1 Volendam

Den Bosch(15) Vs Utrecht II(18)
Den Bosch ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Telstar ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cambuur ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ VVV ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Utrecht II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Helmond ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Achilles ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ MVV ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Den Bosch3-0Utrecht II
ទស្សនៈPD:Den Bosch 0 – 0 Utrecht II

Almere(6) Vs Helmond(11)
Almere ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PSV II ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dordrecht ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Volendam ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Helmond ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Utrecht II ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Volendam ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Graafschap ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Helmond 0 – 2 Almere
21/11/15Almere 2 – 2 Helmond
06/04/15Helmond 1 – 0 Almere
25/10/14Almere 3 – 2 Helmond
12/04/14Almere 0 – 1 Helmond
28/09/13Helmond 1 – 3 Almere
ទស្សនៈWDW:Almere 3 – 2 Helmond
ទស្សនៈPD:Almere 2 – 1 Helmond

Oss(19) Vs Breda(5)
Oss ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Almere ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Waalwijk ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cambuur ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Breda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Groningen ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Telstar ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Fortuna ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Breda 5 – 0 Oss
31/10/15Oss 1 – 6 Breda
28/04/06Oss 1 – 3 Breda
24/04/06Breda 2 – 2 Oss
21/04/06Oss 0 – 0 Breda
19/02/00Breda 1 – 0 Oss
ទស្សនៈWDW:Oss 2 – 3 Breda
ទស្សនៈPD:Oss 0 – 3 Breda

Telstar(10) Vs PSV II(1)
Telstar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Breda ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Emmen ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Den Haag ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
PSV II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Waalwijk ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Almere ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Eindhoven ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Telstar 1 – 1 PSV II
03/11/15PSV II 4 – 3 Telstar
21/03/15Telstar 1 – 1 PSV II
20/12/14PSV II 1 – 1 Telstar
15/02/14Telstar 2 – 2 PSV II
29/10/13PSV II 3 – 1 Telstar
ទស្សនៈWDW:Telstar 2 – 2 PSV II
ទស្សនៈPD:Telstar 0 – 1 PSV II

Achilles(20) Vs Graafschap(16)
Achilles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ VVV ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Utrecht II ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Waalwijk ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Graafschap ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Utrecht ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ajax II ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Helmond ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/15Achilles 1 – 3 Graafschap
19/10/14Graafschap 2 – 0 Achilles
23/02/14Achilles 1 – 4 Graafschap
17/11/13Graafschap 2 – 2 Achilles
ទស្សនៈWDW:Achilles 2-2Graafschap
ទស្សនៈPD:Achilles 0 – 2 Graafschap ៕

73010576852062405323


ចែករំលែក៖