ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះ Chelsea, ManUnited ចង់បន្តកំណត់ត្រាឈ្នះ ខណៈ Liverpool ប៉ះ Man City

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះក្រុម Chelsea, ManUnited នៅតែមានសង្ឃឹមបន្តឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន។ ចំណែកក្រុមហង្សក្រហម Liverpool ប៉ះជាមួយក្រុមមេឃខៀវ Man City ដណ្តើមយកលេខ២ ។

Burnley(14) Vs Sunderland(18)
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ West Ham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tottenham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Middlesbrough ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chelsea ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Watford ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Man United ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/15Sunderland 2 – 0 Burnley
20/09/14Burnley 0 – 0 Sunderland
30/07/11Burnley 1 – 0 Sunderland
17/04/10Sunderland 2 – 1 Burnley
19/09/09Burnley 3 – 1 Sunderland
ទស្សនៈWDW:Burnley2-0 Sunderland
ទស្សនៈPD:Burnley 1 – 0 Sunderland
ទស្សនៈAsianB: Sunderland អាចឈ្នះ

Chelsea(1) Vs Stoke (13)
Chelsea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crystal ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bournemouth ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Southampton ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Leicester ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Liverpool ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Chelsea 1 – 1 Stoke
08/11/15Stoke 1 – 0 Chelsea
28/10/15Stoke 1 – 1 Chelsea
04/04/15Chelsea 2 – 1 Stoke
23/12/14Stoke 0 – 2 Chelsea
05/04/14Chelsea 3 – 0 Stoke
ទស្សនៈWDW:Chelsea 3 – 0 Stoke
ទស្សនៈPD:Chelsea 3 – 0 Stoke
ទស្សនៈAsianB: Chelsea អាចឈ្នះ

Leicester (16) Vs West Ham(11)
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bournemouth ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Stoke ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Everton ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burnley ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hull ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Swansea ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16Leicester 2 – 2 West Ham
23/09/15Leicester 2 – 1 West Ham
15/08/15West Ham 1 – 2 Leicester
04/04/15Leicester 2 – 1 West Ham
20/12/14West Ham 2 – 0 Leicester
24/04/12Leicester 1 – 2 West Ham
ទស្សនៈWDW:Leicester 2-2West Ham
ទស្សនៈPD:Leicester 0 – 2 West Ham
ទស្សនៈAsianB: West Ham អាចឈ្នះ

ManUnited (6) Vs Middlesbrough(15)
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crystal ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ West Brom ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sunderland ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Swansea ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Burnley ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/10/15ManUnited 0 – 0 Middlesbrough
02/05/09Middlesbrough 0 – 2 ManUnited
30/12/08ManUnited 1 – 0 Middlesbrough
24/09/08ManUnited 3 – 1 Middlesbrough
06/04/08Middlesbrough 2 – 2 ManUnited
27/10/07ManUnited 4 – 1 Middlesbrough
ទស្សនៈWDW:ManUnited1-0 Middlesbrough
ទស្សនៈPD:ManUnited 1 – 0 Middlesbrough
ទស្សនៈAsianB: ManUnited អាចឈ្នះ

Southampton (8) Vs West Brom(9)
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Stoke ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bournemouth ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tottenham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swansea ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Man United ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Arsenal ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Southampton 3 – 0 West Brom
12/09/15West Brom 0 – 0 Southampton
28/02/15West Brom 1 – 0 Southampton
23/08/14Southampton 0 – 0 West Brom
11/01/14Southampton 1 – 0 West Brom
17/08/13West Brom 0 – 1 Southampton
ទស្សនៈWDW:Southampton1-1West Brom
ទស្សនៈPD:Southampton 0 – 0 West Brom
ទស្សនៈAsianB: West Brom អាចឈ្នះ

Swansea(19) Vs Bournemouth(12)
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ West Brom ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Middlesbrough ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ West Ham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leicester ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southampton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Chelsea ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Bournemouth 3 – 2 Swansea
21/11/15Swansea 2 – 2 Bournemouth
02/08/14Bournemouth 3 – 1 Swansea
05/04/08Swansea 1 – 2 Bournemouth
14/10/07Bournemouth 1 – 4 Swansea
14/04/07Bournemouth 2 – 2 Swansea
ទស្សនៈWDW:Swansea 2-2 Bournemouth
ទស្សនៈPD:Swansea 0 – 1 Bournemouth
ទស្សនៈAsianB:Bournemouth អាចឈ្នះ

Liverpool(2) Vs Man City(3)
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Everton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Stoke ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Watford ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Arsenal ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hull ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/03/16Liverpool 3 – 0 ManCity
28/02/16Liverpool 1 – 1 ManCity
22/11/15ManCity 1 – 4 Liverpool
01/03/15Liverpool 2 – 1 ManCity
26/08/14ManCity 3 – 1 Liverpool
31/07/14ManCity 2 – 2 Liverpool
ទស្សនៈWDW:Liverpool 2 – 2 ManCity
ទស្សនៈPD:Liverpool 2 – 2 ManCity
ទស្សនៈAsianB: ManCity អាចឈ្នះ ៕

6e


ចែករំលែក៖