ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League Cup ថ្ងៃនេះ Crystal, Watford, QPR, Everton, Chelsea, Newcastle មានប្រៀប ក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur

 

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League Cup ជុំទី២ ថ្ងៃនេះក្រុម Crystal, Watford, QPR, Everton, Chelsea, Newcastle ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងមានប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ ខ្លួន។

Crystal Vs Blackpool
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Valencia ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ West Brom ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Tottenham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Morecambe ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Barnet ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wycombe ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/04/13Blackpool 1 – 0 Crystal
08/12/12Crystal 2 – 2 Blackpool
21/01/12Blackpool 2 – 1 Crystal
27/08/11Crystal 1 – 1 Blackpool
20/03/10Blackpool 2 – 2 Crystal
03/10/09Crystal 4 – 1 Blackpool
31/01/09Crystal 0 – 1 Blackpool

QPR Vs Rochdale
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cardiff ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Barnsley ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Preston ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sheff United ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Port Vale ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Milton ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/08/11QPR 0 – 2 Rochdale

Scunthorpe Vs Bristol
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fleetwood ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wimbledon ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gillingham ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Norwich ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Newcastle ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/15Scunthorpe 0 – 2 Bristol
06/09/14Bristol 2 – 0 Scunthorpe
26/02/11Bristol 2 – 0 Scunthorpe
11/09/10Scunthorpe 0 – 2 Bristol
17/04/10Scunthorpe 3 – 0 Bristol
19/09/09Bristol 1 – 1 Scunthorpe
13/02/08Scunthorpe 0 – 1 Bristol

Watford Vs Gillingham
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lorient ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Southampton ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chelsea ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bury ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Swindon ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Scunthorpe ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/08/07Watford 3 – 0 Gillingham
05/02/05Watford 2 – 0 Gillingham
02/11/04Gillingham 0 – 0 Watford
26/12/03Gillingham 1 – 0 Watford
30/08/03Watford 2 – 2 Gillingham
18/03/03Watford 0 – 1 Gillingham
19/10/02Gillingham 3 – 0 Watford

Peterborough Vs Swansea
Peterborough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bradford ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Millwall ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Oxford ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rennes ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Burnley ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hull ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/09/10Peterborough 1-3 Swansea
27/02/10Swansea 1-0 Peterborough
05/12/09Peterborough 2-2 Swansea
31/10/06Peterborough 1-0 Swansea
13/12/05Swansea 3-1 Peterborough
13/01/01Swansea 2-2 Peterborough
28/08/00Peterborough 0-2 Swansea

Everton Vs Yeovil
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Espanyol ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Tottenham ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ West Brom ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Luton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Mansfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Morecambe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Millwall Vs Nottingham
Millwall៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Milton ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Peterborough ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sheff United ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brighton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brentford ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wigan ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/15Nottingham 0 – 1 Millwall
20/09/14Millwall 0 – 0 Nottingham
05/04/14Nottingham 1 – 2 Millwall
04/12/13Millwall 2 – 2 Nottingham
29/08/13Nottingham 2 – 1 Millwall
27/04/13Millwall 0 – 1 Nottingham
03/11/12Nottingham 1 – 4 Millwall

Luton Vs Leeds
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Yeovil ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Newport ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Stevenage ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leeds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Birmingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fulham ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sheff Wed ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/01/08Luton 1 – 1 Leeds
01/09/07Leeds 1 – 0 Luton
10/03/07Leeds 1 – 0 Luton
21/10/06Luton 5 – 1 Leeds
25/02/06Leeds 2 – 1 Luton
13/08/05Luton 0 – 0 Leeds
29/02/92Leeds 2 – 0 Luton

Chelsea Vs Bristol
Chelsea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bremen ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Watford ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oxford ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bolton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Southend ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Burton Vs Liverpool
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bristol ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sheff Wed ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Blackburn ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mainz ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Arsenal ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Burnley ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Blackburn Vs Crewe
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wigan ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cardiff ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Burton ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Crewe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Portsmouth ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hartlepool ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Newport ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/07/13Crewe 0 – 1 Blackburn
30/12/00Blackburn 1 – 0 Crewe
19/08/00Crewe 0 – 0 Blackburn
12/03/00Blackburn 0 – 1 Crewe
23/11/99Crewe 0 – 0 Blackburn

Preston Vs Oldham
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fulham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Derby ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ QPR ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oldham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Walsall ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Northampton ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bury ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/07/16Oldham 1 – 3 Preston
28/02/15Oldham 0 – 4 Preston
26/11/14Oldham 2 – 2 Preston
23/08/14Preston 1 – 0 Oldham
08/03/14Oldham 1 – 3 Preston
09/10/13Preston 0 – 2 Oldham
10/09/13Preston 2 – 1 Oldham

Oxford Vs Brighton
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bristol ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fleetwood ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Peterborough ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nottingham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Reading ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/16Oxford 0 – 4 Brighton
12/03/96Brighton 1 – 2 Oxford
10/02/96Oxford 1 – 1 Brighton
25/03/95Oxford 0 – 0 Brighton
17/09/94Brighton 1 – 1 Oxford

Newcastle Vs Cheltenham
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Reading ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bristol ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mansfield ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Carlisle ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Doncaster ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/01/06Cheltenham 0-2 Newcastle

Exeter Vs Hull
Exeter ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hartlepool ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Crawley ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Accrington ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Torino ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leicester ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Swansea ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/01/03Hull 2 – 2 Exeter
17/08/02Exeter 3 – 1 Hull
19/01/02Hull 2 – 0 Exeter
11/08/01Exeter 1 – 3 Hull
17/03/01Hull 2 – 1 Exeter
17/10/00Exeter 0 – 1 Hull
04/12/99Hull 4 – 0 Exeter

Derby Vs Carlisle
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnsley ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Preston ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Aston Villa ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Carlisle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Plymouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Cheltenham ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cambridge ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/08/14Carlisle 0 – 2 Derby
26/04/75Derby 0 – 0 Carlisle
19/10/74Carlisle 3 – 0 Derby

Northampton Vs West Brom
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Charlton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Oldham ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wimbledon ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mallorca ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crystal ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Everton ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/02/66West Brom1 – 1 Northampton
10/09/65Northampton 3 – 4 West Brom

Wolverhampton Vs Cambridge
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Reading ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ipswich ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Birmingham ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cambridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colchester ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Doncaster ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Carlisle ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/01/08Wolverhampton 2 – 1 Cambridge

Stevenage Vs Stoke
Stevenage ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Notts ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leyton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Luton ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hamburger ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Middlesbrough ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Man City ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Norwich Vs Coventry
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackburn ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sheff Wed ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bristol ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Coventry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Portsmouth ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Shrewsbury ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bury ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/16Norwich 3 – 0 Coventry
30/07/11Coventry 0 – 3 Norwich
07/05/11Norwich 2 – 2 Coventry
18/12/10Coventry 1 – 2 Norwich
28/02/09Norwich 1 – 2 Coventry
09/08/08Coventry 2 – 0 Norwich
08/03/08Coventry 1 – 0 Norwich

Reading Vs Milton
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wolverhampton ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brighton ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Millwall ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bradford ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Rochdale ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Milton 1 – 0 Reading
22/08/15Reading 0 – 0 Milton ៕


ចែករំលែក៖