ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Monaco, Toulouse, Lille ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួន នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះក្រុម Monaco, Toulouse, Lille ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Bordeaux (7) Vs Monaco(2)
Bordeaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dijon ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bastia ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Lille ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dijon ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bastia ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leverkusen ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Monaco 1 – 2 Bordeaux
16/12/15Bordeaux 3 – 0 Monaco
09/11/15Bordeaux 3 – 1 Monaco
12/01/15Monaco 0 – 0 Bordeaux
18/08/14Bordeaux 4 – 1 Monaco
18/05/14Monaco 1 – 1 Bordeaux
ទស្សនៈWDW:Bordeaux 0 – 1 Monaco
ទស្សនៈPD:Bordeaux 1 – 3 Monaco
ទស្សនៈAsianB: Monaco អាចឈ្នះ

Nancy(16) Vs Angers(11)
Nancy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Montpellier ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Metz ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Marseille ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Saint-Étienne ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ ParisSG ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lorient ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/05/15Nancy 0 – 0 Angers
10/01/15Angers 3 – 1 Nancy
10/05/14Nancy 3 – 1 Angers
11/01/14Angers 1 – 1 Nancy
17/07/10Angers 1 – 1 Nancy
04/02/05Nancy 3 – 1 Angers
ទស្សនៈWDW:Nancy 1 – 1 Angers
ទស្សនៈPD:Nancy 1 – 0 Angers
ទស្សនៈAsianB: Angers អាចឈ្នះ

Lille(14) Vs Montpellier(12)
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nantes ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Caen ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bordeaux ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Montpellier ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Montpellier ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Toulouse ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ ParisSG ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Montpellier 3 – 0 Lille
03/10/15Lille 2 – 0 Montpellier
08/02/15Montpellier 1 – 2 Lille
21/09/14Lille 0 – 0 Montpellier
09/03/14Lille 2 – 0 Montpellier
20/10/13Montpellier 0 – 1 Lille
ទស្សនៈWDW:Lille 2 – 1 Montpellier
ទស្សនៈPD:Lille 0 – 2 Montpellier
ទស្សនៈAsianB: Montpellier អាចឈ្នះ

Bastia(18) Vs Metz(13)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nice ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bordeaux ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Metz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Toulouse ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lorient ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Nancy ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/02/15Bastia 2 – 0 Metz
21/09/14Metz 3 – 1 Bastia
26/09/12Bastia 3 – 0 Metz
02/05/12Bastia 3 – 0 Metz
14/01/12Metz 0 – 1 Bastia
30/01/10Bastia 1 – 0 Metz
ទស្សនៈWDW:Bastia 1 – 1 Metz
ទស្សនៈPD:Bastia 0 – 0 Metz
ទស្សនៈAsianB: Metz អាចឈ្នះ

Toulouse(8) Vs Lorient(20)
Toulouse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rennes ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Montpellier ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Nice ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Metz ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rennes ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Angers ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16Lorient 1 – 1 Toulouse
06/12/15Toulouse 2 – 3 Lorient
19/04/15Lorient 0 – 1 Toulouse
30/11/14Toulouse 2 – 3 Lorient
16/02/14Lorient 1 – 3 Toulouse
26/09/13Toulouse 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈWDW:Toulouse 3 – 0 Lorient
ទស្សនៈPD:Toulouse 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈAsianB: Toulouse អាចឈ្នះ

Nantes(19) Vs Caen(17)
Nantes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lille ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lyon ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Guingamp ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Guingamp ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lille ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dijon ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Nantes 1 – 2 Caen
23/10/15Caen 0 – 2 Nantes
05/04/15Nantes 1 – 2 Caen
09/11/14Caen 1 – 2 Nantes
14/05/13Caen 0 – 1 Nantes
15/12/12Nantes 2 – 1 Caen
ទស្សនៈWDW:Nantes 1 – 1 Caen
ទស្សនៈPD:Nantes 1 – 0 Caen
ទស្សនៈAsianB: Caen អាចឈ្នះ ៕

dele-alli-tottenham_3786317


ចែករំលែក៖