ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេសថ្ងៃនេះ Hull ប៉ះ Everton ខណៈ Brighton, Ipswich, Newcastle រំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស់ថ្ងៃនេះ ក្រុម Hull បើកពហុកីឡដ្ឋានស្វាគមន៍ក្រុម ភ្ញៀវ Everton ។ ចំណែកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Brighton, Ipswich, Newcastle មានរំពឹង ដណ្តើមបានជ័យជម្នះពីគូប្រកួត របស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាន៣ពិន្ទុបន្ថែម។

អង់គ្លេស Premier League
Hull(20) Vs Everton (7)
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tottenham ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ West Ham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Man City ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arsenal ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Liverpool ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leicester ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/01/15Hull 2 – 0 Everton
04/12/14Everton 1 – 1 Hull
11/05/14Hull 0 – 2 Everton
19/10/13Everton 2 – 1 Hull
07/03/10Everton 5 – 1 Hull
26/11/09Hull 3 – 2 Everton
ទស្សនៈWDW:Hull 1 – 2 Everton
ទស្សនៈPD:Hull 0 – 2 Everton
ទស្សនៈAsianB: Everton អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស Championship
Brighton(1) Vs Cardiff(19)
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackburn ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Birmingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ QPR ៣-០ ក្នុងផ្ទះ
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolverhampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barnsley ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Brentford ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Cardiff 0 – 0 Brighton
20/02/16Cardiff 4 – 1 Brighton
03/10/15Brighton 1 – 1 Cardiff
11/02/15Cardiff 0 – 0 Brighton
01/10/14Brighton 1 – 1 Cardiff
20/02/13Cardiff 0 – 2 Brighton
22/08/12Brighton 0 – 0 Cardiff
ទស្សនៈWDW:Brighton 3 – 0 Cardiff
ទស្សនៈPD:Brighton 3 – 0 Cardiff
ទស្សនៈAsianB: Cardiff អាចឈ្នះ

Ipswich (16) Vs Bristol(17)
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Birmingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wigan ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fulham ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brentford ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Preston ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wolverhampton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Bristol 2 – 0 Ipswich
13/02/16Bristol 2 – 1 Ipswich
26/09/15Ipswich 2 – 2 Bristol
26/01/13Bristol 2 – 1 Ipswich
22/12/12Ipswich 1 – 1 Bristol
03/03/12Ipswich 3 – 0 Bristol
06/08/11Bristol 0 – 3 Ipswich
ទស្សនៈWDW:Ipswich 1 – 0 Bristol
ទស្សនៈPD:Ipswich 1 – 0 Bristol
ទស្សនៈAsianB: Ipswich អាចឈ្នះ

Newcastle(2) Vs Nottingham (18)
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wigan ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Burton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sheff Wed ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Preston ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wolverhampton ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Nottingham 2 – 1 Newcastle
21/09/11Nottingham 3 – 4 Newcastle
30/03/10Newcastle 2 – 0 Nottingham
17/10/09Nottingham 1 – 0 Newcastle
10/03/99Nottingham 1 – 2 Newcastle
26/09/98Newcastle 2 – 0 Nottingham
11/05/97Newcastle 5 – 0 Nottingham
ទស្សនៈWDW:Newcastle3-0Nottingham
ទស្សនៈPD:Newcastle 2 – 1 Nottingham
ទស្សនៈAsianB: Newcastle អាចឈ្នះ

Reading(3) Vs Fulham(8)
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leeds ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Blackburn ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Norwich ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Derby ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ipswich ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Fulham 5 – 0 Reading
05/03/16Reading 2 – 2 Fulham
24/10/15Fulham 4 – 2 Reading
17/01/15Fulham 2 – 1 Reading
13/09/14Reading 3 – 0 Fulham
04/05/13Fulham 2 – 4 Reading
27/10/12Reading 3 – 3 Fulham
ទស្សនៈWDW:Reading 0 – 1 Fulham
ទស្សនៈPD:Reading 2 – 2 Fulham
ទស្សនៈAsianB: Reading អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស League 1
Millwall (9) Vs Gillingham(16)
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Scunthorpe ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Charlton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Swindon ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bolton ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Milton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Peterborough ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Millwall 2 – 1 Gillingham
08/05/16Gillingham 1 – 2 Millwall
19/12/15Millwall 0 – 3 Gillingham
23/07/11Gillingham 0 – 1 Millwall
10/04/10Millwall 4 – 0 Gillingham
12/09/09Gillingham 2 – 0 Millwall
ទស្សនៈWDW:Millwall 3 – 0 Gillingham
ទស្សនៈPD:Millwall 2 – 0 Gillingham

Milton(18) Vs Swindon(19)
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gillingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Slough ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Charlton ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Swindon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff United ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fleetwood ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Millwall ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/04/15Swindon 0 – 3 Milton
01/11/14Milton 2 – 1 Swindon
08/03/14Swindon 1 – 2 Milton
07/09/13Milton 1 – 1 Swindon
10/04/13Milton 2 – 0 Swindon
25/08/12Swindon 1 – 0 Milton
ទស្សនៈWDW:Milton 2 – 2 Swindon
ទស្សនៈPD:Milton 1 – 0 Swindon

Port Vale(17) Vs Chesterfield(22)
Port Vale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Northampton ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wimbledon ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Walsall ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Chesterfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Peterborough ៥-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bolton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rochdale ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Chesterfield 4 – 2 Port Vale
21/11/15Port Vale 3 – 2 Chesterfield
10/01/15Chesterfield 3 – 0 Port Vale
30/08/14Port Vale 1 – 2 Chesterfield
01/04/13Chesterfield 2 – 2 Port Vale
08/12/12Port Vale 0 – 2 Chesterfield
ទស្សនៈWDW:Port Vale 3 – 0 Chesterfield
ទស្សនៈPD:Port Vale 2 – 0 Chesterfield

Rochdale(4) Vs Shrewsbury(21)
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Scunthorpe ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Northampton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Chesterfield ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Shrewsbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fleetwood ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bolton ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/16Shrewsbury 2 – 0 Rochdale
30/09/15Rochdale 3 – 2 Shrewsbury
13/03/10Shrewsbury 0 – 1 Rochdale
19/12/09Rochdale 4 – 0 Shrewsbury
13/04/09Shrewsbury 1 – 1 Rochdale
26/12/08Rochdale 2 – 1 Shrewsbury
ទស្សនៈWDW:Rochdale 3 – 0 Shrewsbury
ទស្សនៈPD:Rochdale 3 – 0 Shrewsbury

អង់គ្លេស League 2
Cheltenham (23) Vs Wycombe(6)
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Exeter ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Morecambe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Barnet ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Wycombe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Notts ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leyton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Plymouth ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/04/15Wycombe 2 – 1 Cheltenham
22/11/14Cheltenham 1 – 4 Wycombe
19/03/14Cheltenham 1 – 1 Wycombe
16/11/13Wycombe 1 – 2 Cheltenham
26/12/12Cheltenham 4 – 0 Wycombe
08/09/12Wycombe 1 – 1 Cheltenham
ទស្សនៈWDW:Cheltenham 0 – 1 Wycombe
ទស្សនៈPD:Cheltenham 0 – 2 Wycombe

Hartlepool(20) Vs Morecambe(18)
Hartlepool៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cambridge ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Portsmouth ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Blackpool ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Scunthorpe ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cheltenham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Mansfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Morecambe 2 – 5 Hartlepool
08/08/15Hartlepool 2 – 0 Morecambe
14/03/15Morecambe 0 – 1 Hartlepool
28/12/14Hartlepool 0 – 2 Morecambe
21/04/14Hartlepool 2 – 1 Morecambe
29/12/13Morecambe 1 – 2 Hartlepool
ទស្សនៈWDW:Hartlepool 1 – 1 Morecambe
ទស្សនៈPD:Hartlepool 1 – 1 Morecambe

Yeovil(13) Vs Portsmouth(4)
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnet ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Carlisle ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Exeter ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Portsmouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Grimsby ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hartlepool ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Newport ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/08/16Yeovil 4 – 3 Portsmouth
20/02/16Yeovil 1 – 1 Portsmouth
03/10/15Portsmouth 0 – 0 Yeovil
03/09/14Yeovil 1 – 3 Portsmouth
29/12/12Portsmouth 1 – 2 Yeovil
03/10/12Yeovil 1 – 2 Portsmouth
ទស្សនៈWDW:Yeovil 0 – 1 Portsmouth
ទស្សនៈPD:Yeovil 2 – 2 Portsmouth ៕ ដេវីត

 

ase


ចែករំលែក៖